شمشاد سایز متوسط

شناسه کالا در انبار: shemshad medium
ارسال رایگان
تاریخ تحویل: پس از اینکه خرید آنلاین شما انجام شود برای تحویل این کالا با شما تماس می گیریم و تاریخ وزمان تحویل را هماهنگ خواهیم کرد
100,000 ریال

مراقبت: شمشاد رسمی به نور متوسط تا زیاد، هوای خنك، آبیاری معمولی، رطوبت50تا 70 درصد وخاك قلیایی احتیاج درد.

کود: می‌توان به میزان 5 گرم در لیتر، هر دو هفته یكبار، از اردیبهشت تا شهریور به این گیاه كود داد.

خاک: خاك باغچه با كمی ماسه برای رشد و نمونه شمشاد رسمی مطلوب میباشد.

ازدیاد: برای تكثیر شمشادرسمی، از اواسط بهارتا اوایل تابستان، قلمه های انتهایی ساقه را به اندازه 5/7سانتیمتر ، با یك چاقوی تیز، جدا كنید.انتهای آنهارا در پودر هورمون ریشه زایی فروببرید ودر گلدانی باقطر دهانه 14سانتیمتر، حاوی كمپوست مخصوص بذر وقلمه بكارید وبا كیسه پلاستیكی شفاف روی قلمه را بپوشانید.و قلمه ها را تا زمان ریشه دهی یعنی 22 ماه سانتیگراد ونور مناسب نگاه دارید. سپس آنهار ا به تنهایی در گلدانی با قطر دهانه 9 سانتیمتر حاوی كمپوست گلدانی، بكارید. در فرمهای ابلق گیاه، بسیار اهمیت دارد كه د اری قلمه گیری، از شاخه هایی كه برگهایشان فرم ابلق خود را از دست داده اند، جهت ازدیاد، استفاده نشود. حتی زمانی كه گیاه رشد كافی كرده، ضروری است ساقه هایی را كه رنگ برگهایشان سبز خالص می شود، به محض ظهور حذف نمایید.